Regulamin czytników - Przedszkole nr 67

Przedszkole nr 67 Wesołe Skrzaty

REGULAMIN

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NR 67 W GDAŃSKU

 

1. W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu nr 67

w Gdańsku, wprowadza się elektroniczny system  „Eprzedszkolaczek”.

2. Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu nr 67

w Gdańsku.

3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.

4. W Przedszkolu nr 67 w Gdańsku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest

w godzinach od 800 do 1300.

5. Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie.

6. Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola nr 67 w Gdańsku.

7. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 8,00 zł.

8. Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora, lub intendenta Przedszkola nr 67 w Gdańsku.

9. Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka w cenie 8,00 zł poprzez zamówienie na stronie: http://karty.syntio.pl/przedszkole-67-gdansk Odbiór zamówionej karty u Intendenta Przedszkola 67.

10. Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało wprowadzone do budynku przedszkola.

11. Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane z placówki.

12. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny otwarcia przedszkola, czyli od godziny 6.00.

13. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu do godziny zamknięcia przedszkola, czyli do godziny 17.00.

14. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji rodzica/prawnego opiekuna dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu w danym roku szkolnym o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

15. Czytniki kart zbliżeniowych sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.

16. Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu nr 67 w Gdańsku oraz na stronie internetowej  przedszkola.

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola.

3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.

4. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 67 w Gdańsku

udziela rodzicom/prawnym opiekunom intendent.

5. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie wersja papierowa ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

7. Zmiana opłat za karty musi być podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w placówce (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r.

powrót do góry