W przedszkolu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

1.Księga zarządzeń dyrektora.
2.Teki akt osobowych pracowników przedszkola.
3.Księgi inwentarzowe.
4.Rejestr pracowników.
5.Protokoły Rady Pedagogicznej.
6. Protokoły Rady Rodziców.
7. Protokoły zebrań z rodzicami.
8.Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowotnej.
9.Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalnej.
10. Protokoły komisji d/s  dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
11.Księga wychowanków.
12.Księga druków ścisłego zarachowania.
13.Rejestr kart zgłoszeń dzieci do przedszkola.
14.Rejestr zawartych umów z rodzicami.
15.Rejestr umów dotyczących zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu.
16.Rejestr wydanych świadectw pracy.
17.Rejestr korespondencji.
18.Ewidencja czasu pracy.
19.Ewidencja pieczęci i pieczątek.
20.Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
21.Rejestr wypadków przy pracy i wypadków wychowanków.
22. Archiwum dokumentacji przedszkolnej.