Obrazy: Dzieci W Wieku Szkolnym | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSD

Metody pracy

W naszym przedszkolu tworzymy warunki do ujawniania się możliwości rozwojowych każdego przedszkolaka. O atrakcyjności zajęć w przedszkolu decyduje między innymi bogactwo metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi:

- projektowanie okazji edukacyjnych w pracy zespołowej i indywidualnej, co stwarza dzieciom możliwość wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;

Projektowanie okazji edukacyjnych w pracy zespołowej i indywidualnej. Zastosowanie tej metody sprzyja dziecku w swobodzie wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych, a tym samym stwarza warunki do rozwoju osobowości pełnej twórczej, rozwija w dziecku kreatywność. Nauczyciel pełni rolę wspomagającą działania dzieci, głównie organizuje bazę materialną.
- rozwijanie twórczości werbalnej w oparciu o koncepcję pedagogiczną
Celestyna Freineta;

Techniki Freineta - koncepcja pedagogiczna francuskiego pedagoga Celestyna Freineta polega na organizowaniu wychowania i nauczania w ścisłym kontakcie z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym. Istotą metody jest zrozumienie i głęboki szacunek dla osobowości dziecka, jego potrzeb i dążeń, odwołanie się do jego aktywności. W koncepcji pedagogicznej Freineta swobodna ekspresja stanowi punkt wyjścia do rozwoju osobowości dziecka. Metoda ta pozwala nauczycielowi lepiej poznać dziecko, lepiej je zrozumieć i skuteczniej mu pomóc. Rozwija wszystkie podstawowe środki swobodnej ekspresji: ustną, graficzną, muzyczną i manualną. Dzięki pracy tą metodą dzieci w naszym przedszkolu układają teksty, wzbogacają je w toku pracy zespołowej, sporządzają gazetki, prowadzą korespondencję międzyprzedszkolną, tworzą prace plastyczne, które są nagradzane w konkursach o zasięgu miejskim, ogólnopolskim oraz europejskim. Wszystkie te działania mają znaczenie motywacyjne i stymulujące
- rozwijanie ekspresji plastycznej w atmosferze pobudzającej do spontanicznej, radosnej pracy przy zapewnieniu odpowiednich środków materialnych;
- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej w oparciu o twórcze metody
gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, ideę pedagogiczną muzyczno-ruchową Karola Orffa, metodę Weroniki Sherborne;
Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana oraz idea pedagogiczna muzyczno-ruchowa Karola Orffa Metody te wpływają na kształtowanie twórczej postawy dzieci w zakresie:
układania słów do muzyki;
dobierania własnych melodii do krótkich wierszyków, porzekadeł, zagadek i wyliczanek;
swobodnego interpretowania przez dzieci różnego rodzaju muzyki poprzez spontaniczne wypowiedzi ruchowe, plastyczne;
udział dzieci w doborze muzyki do różnych form teatralnych;
nabywaniu umiejętności określania charakteru muzyki, uzasadniania wyboru;
kształtowaniu ruchowej ekspresji twórczej w zakresie: wyczucie własnego ciała, doskonalenie płynności ruchu, kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem lub grupą.
Podczas prowadzenia ćwiczeń posługujemy się różnymi formami ruchu, takimi jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, mimika, pantomima, gimnastyka.
W celu uatrakcyjnienia zajęć, ćwiczenia z określonego zestawu mogą być tematycznie ze sobą związane. Zestawy wzbogacamy o ćwiczenia wymyślane przez dzieci. Sprawia to przedszkolakom ogromną radość i daje dużo satysfakcji.

Metoda Weroniki Sherborne. Głównym założeniem tej metody jest współpraca i współdziałanie ćwiczących w grupie i z partnerem. Zestaw zawiera ćwiczenia rozwijające duże grupy mięśniowe, ułożone od zadań najłatwiejszych do najtrudniejszych. Podczas zajęć dzieci kształtują umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami. Często dzieci starsze ćwiczą razem z młodszymi. W ramach zajęć współuczestniczących zapraszamy do udziału w zajęciach rodziców. Takie wspólne zabawy z własnym rodzicem dają dzieciom dużo radości. Rozwijają poczucie bezpieczeństwa i zaufania do partnera i innych uczestników.

Wspomaganie nauki czytania i pisania poprzez stosowanie Metody Dobrego Startu już w grupie dzieci 3-letnich;
Metoda Dobrego Startu. Założeniem metody jest wspomaganie nauki czytania i pisania poprzez rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, ruchowych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Metoda pomaga dzieciom w kształtowaniu lateralizacji, czyli ćwiczenia ustalenia ręki dominującej i kształtuje u dzieci orientację w prawej i lewej stronie ciała. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju intelektualnego i ruchowego dzieci. Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu wyrównują nieprawidłowości rozwojowe w przypadku dzieci "ryzyka dysleksji", mogą skutecznie zapobiegać powstawaniu niepowodzeń szkolnych. Zajęcia Metodą Dobrego Startu prowadzimy już w grupie dzieci 3-letnich

Pedagogika zabawy, zabawy integrujące grupę i wyzwalające aktywność
Głównym celem pedagogiki zabawy jest harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Dzieci dobrowolnie mogą uczestniczyć w zabawach. Stosujemy pedagogikę zabawy kształtując w dzieciach poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za grupę do której dane dziecko uczęszcza, uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka, tworzymy warunki do twórczej działalności dziecka. Pedagogika zabawy jako metoda pracy z grupą angażuje emocjonalnie uczestników, pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji.

OFERTA EDUKACYJNA

Zestaw programów wychowania przedszkolnego realizowanych w Przedszkolu nr 67 w Gdańsku.

2023/2024

Zbieram, poszukuję, badam” - program wychowania przedszkolnego autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat

Cechy programu:zaangażowanie w problemy adaptacyjne współczesnych dzieci, systematyczne diagnozowanie osiągnięć dzieci , holistyczne ujęcie rozwoju dziecka, podkreślenie wagi doświadczeń przedszkolnych, duże znaczenie metod aktywizujących, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.  Program wychowania przedszkolnego realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych przedszkola nr 67 Wesołe Skrzaty

 

Program wychowania przedszkolnego ,, Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe''

Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa Nowa Era „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”,napisany przez nauczycieli i specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego, powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe samych autorek oraz o przeprowadzoną metodę sondażu diagnostycznego wśród pedagogów, wykorzystujących sprawdzone w praktyce teorie, metody, techniki i narzędzia w wychowaniu przedszkolnym. W rezultacie autorki stworzyły program oparty na podwalinach metodycznych uznanych teoretyków, nauczycieli i specjalistów – praktyków, dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3–6 lat.

Do kompetencji kluczowych zaliczamy:

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

4. Kompetencje cyfrowe.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

6. Kompetencje obywatelskie.

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Autorki: Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek.

Dzieciaki w akcji” wspiera wszechstronny rozwój dzieci. Łączy nowoczesne rozwiązania z najlepszymi, sprawdzonymi doświadczeniami praktyków. Nawiązuje do przyjętego w przedszkolu systemu integracji treści zgodnie ze „strefą najbliższego rozwoju” -grupa Elfy

Ciekawa zabawa  to seria do wychowania przedszkolnego przygotowana przy udziale nauczycieli praktyków z wieloletnim stażem. Skupia się na gromadzeniu przez dziecko różnorodnych doświadczeń tak, aby było samodzielne i radziło sobie w życiu - grupa Koszałki Opałki

2."Klucz do uczenia się": "Program Literacki"; "Matematyka sensoryczna"; "Konstrukcje" - programy uzupełniające - autorzy: Galina Dołya - w grupie:  Krasnoludki, Chochliki, Elfy i Koszałki - Opałki.

3."Metoda Dobrego Startu" - autor: Marta Bogdanowicz - w grupie: Krasnoludki, Chochliki, Elfy i Koszałki - Opałki.