KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA NR 67 WESOŁE SKRZATY W GDAŃSKU

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkola nr 67 Wesołe Skrzaty 80-506 Gdańsk ul. Dworska 31

 2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Elżbieta Dąbrowska sekretariat@pr67.edu.gdansk.pl

 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodop67@wp.pl

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z Przedszkola nr 67 Wesołe Skrzaty. Stanowi to warunek umożliwiający odbiór dziecka z przedszkola.

 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2019/2020 a następnie trwale niszczone.

 7. Przysługuje Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofniecie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.

 8. Cofniecie zgody może mieć́ następującą̨ formę̨: Cofam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 67 Wesołe Skrzaty w Gdańsku, udzieloną w dniu ......
  w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. (Podpis osoby, której dane dotyczą̨).

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

 10. Każda osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego
  w zgodności z art. 77 RODO, jeśli uważa, że jej dane są przetwarzane w sposób naruszający w/w prawa.

 11. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich bądź do organizacji międzynarodowych.